Algemene Voorwaarden vakantieappartement Diepstraat

Artikel 1

Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van het vakantieappartement Diepstraat in de gemeente Eijsden-Margraten. Bij het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te zijn.

Huurder: degene die het vakantieappartement huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Vakantieappartement Diepstraat neemt alleen boekingen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn.

Verhuurder: Raymond en Marlie van der Burgt-Habets, eigenaren van vakantieappartement Diepstraat zijn degenen die het vakantieappartement aan de huurder verhuurt.

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een vakantieappartement.

Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.

Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Toeristenbelasting: het bedrag dat huurder (per persoon per nacht) betaalt voor overnachting in de gemeente Eijsden-Margraten. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De toeristenbelasting moet door verhuurder namens de gemeente worden geïnd en afgedragen aan de gemeente op een door de gemeente voorgeschreven wijze.

Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Voorwaarden. Bij het aangaan van een overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden telkens van toepassing.

Artikel 2

Totstandkoming huurovereenkomst

De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd.

Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 3

Betalingscondities

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huur van het vakantieappartement dient de volledige huurprijs, de borg en de toeristenbelasting te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet volledig is voldaan vervalt het recht op huur van het vakantieappartement, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 4

Kosten

Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de verhuurder vermeld staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.

De gemeentelijke toeristenbelasting zit niet in de huurprijs en wordt extra in rekening gebracht. De toeristenbelasting dient eveneens zeven dagen voor aankomst te zijn overgemaakt op de bankrekening van verhuurder.

Artikel 5

Borgsom

De verhuurder brengt een borgsom aan de huurder in rekening. De borgsom dient zeven dagen voor aankomst te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Vakantieappartement Diepstraat.  De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen een week op de bankrekening van huurder teruggestort als de borg vooraf is betaald. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de verhuurder.

Artikel 6

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder draagt er zorg voor dat het vakantieappartement op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat is, met een goede inventaris in overeenstemming met de beschrijving op de website en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7

Verplichtingen van de huurder

Bij aankomst in het vakantieappartement is de huurder verplicht het appartement te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Als er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddellijk de verhuurder hiervan in kennis stellen. De huurder zal de verhuurder redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen.

Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende veilig is geworden, dan zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

De huurder draagt er zorg voor dat er geen (geluids-)overlast plaatsvindt en dat er geen sprake mag zijn van overlast voor de buren.

Het is niet toegestaan in de Diepstraat te parkeren op werkdagen vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur en in het weekend de hele dag.

Het vakantieappartement is gesitueerd in een bovenwoning en omvat twee verdiepingen. Het appartement is niet rolstoel toegankelijk. De verdiepingen zijn via trappen bereikbaar. Er is geen lift.

In het vakantieappartement is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat schriftelijk is overeengekomen met de verhuurder. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het vakantieappartement te overnachten. Als blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de verhuurder het recht om de huurder de toegang te ontzeggen of € 50,00 per overtallig persoon per dag extra in rekening te brengen.

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het vakantieappartement toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

Het vakantieappartement is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

Buiten mag geen open vuur toegepast worden.

Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

Onder/ of doorverhuur is niet toegestaan.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen of het niet nakomen van aanwijzingen van de verhuurder wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het vakantieappartement geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de verhuurder gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantieappartement, ook voor korte tijd, dient het vakantieappartement volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld.

Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Normaal gebruik van water, verwarming en elektra is bij de huurprijs inbegrepen. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.
Huurder dient het aanwezige linnengoed op de bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder boven- of onderlakens van verhuurder te gebruiken.

Artikel 8

Aankomst in en vertrek uit het vakantieappartement

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder vanaf 15.00 uur. Vertrek vóór 10.00 uur.

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantieappartement en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de verhuurder. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de verhuurder die samen met de huurder het appartement inspecteert.

Het vakantieappartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. De koelkast dient leeg en schoon te zijn.

Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld.

Artikel 9

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en met goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in het vakantieappartement of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, binnen zeven dagen voor aankomst zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs.

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantieappartement blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 10

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

  1. Bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
  2. Overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
  1. Wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantieappartement naar oordeel van de verhuurder onmogelijk wordt, zoals onder andere (niet limitatief): diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantieappartement, dubbele verhuur en het ongeoorloofd toelaten van personen, zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is, zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11

Aansprakelijkheid en recht

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantieappartement en het terrein van de verhuurder.
  1. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantieappartement, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van het vakantieappartement.
  1. Schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantieappartement, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantieappartement.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantieappartement bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde vakantieappartement zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12

Klachten

Alle klachten en geconstateerde gebreken die betrekking hebben op het gebruik van het vakantieappartement dienen door de huurder terstond bij de verhuurder te worden ingediend. De huurder zal de verhuurder voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in het vakantieappartement worden ingediend.

DISCLAIMER

Door het maken van een boeking wordt uw naam en naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW) geregistreerd door Booking.com. Wij kunnen die gegevens inzien. In het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming verstrekken wij uw persoonsgegevens dan ook niet aan derden. Het inzien van uw gegevens is nodig om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf via Booking.com toe te zenden.

Op onze website zijn links gemaakt naar websites van derden. Vakantieappartement Diepstraat is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen wij de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service als dit wordt gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

U hebt recht op correctie en/of verwijdering van uw gegevens en intrekking van eventueel verleende toestemming. Het privacyreglement van Booking.com is van toepassing.